فرش ایرانی در کاخ ریاست جمهوری اتریش

درخواست حذف این مطلب

توئیت معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری و توصیفی از فرش ایران در کاخ ریاست جمهوری اتریش

فرش ایران در کاخ ریاست جمهوری اتریش (ع )